Projekt EDUgrant

Cílem tohoto projektu je zvýšení názornosti výuky fyziky a mechaniky pomocí praktických činností. To umožní snazší pochopení základů fyziky a rozvoj schopností žáků aplikovat získané poznatky v praxi. Zařazení experimentování a dalších praktických činností do výuky fyziky povede k aktivizaci a většímu zapojení žáků, rozvoji jejich praktických dovedností i soft skills. V neposlední řadě zvýší atraktivitu tohoto obecně nepříliš oblíbeného předmětu.

V rámci projektu EDUgrant bude pořízeno vybavení umožňující realizovat skupinové laboratorní práce a badatelské aktivity žáků.  Budou pořízeny sady na mechaniku, dynamiku, molekulovou fyziku, termodynamiku a optiku. Pomůcky byly vybrány tak, aby mohly být využívány během výuky ve všech třech ročnících, kde jsou dané předměty vyučovány. Mohou s nimi tedy pracovat žáci všech studijních i učňovských oborů.

Pomůcky lze také využít v rámci učitelských demonstračních experimentů.

Další informace naleznete zde >>