Přijímací řízení

Zdravotní omezení žáků pro přijetí do jednotlivých oborů

Maturitní čtyřleté oborySeznam zdravotních omezení (viz příloha tabulky)
23-41-M/01Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM28
26-41-M/01Elektrotechnika – mechatronika3, 9a, 22
23-45-L/01Mechanik seřizovač – CNC1, 3, 7a, 19
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik – robotika3, 22
Učební tříleté oborySeznam zdravotních omezení (viz příloha tabulky)
23-51-H/01Strojní mechanik – zámečník1, 3, 7a, 19
23-52-H/01Nástrojař1, 3, 5, 7a, 19
23-56-H/01Obráběč kovů1, 3, 5, 7a, 9a, 19
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik1, 3, 7a, 9a, 19
26-51-H/01Elektrikář3, 19, 22
26-51-H/02Elektrikář – silnoproud3, 19, 22


Informace pro uchazeče o studium – přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 (pro školní rok 2023/2024)

Nabízíme volná místa ve všech maturitních oborech!


Druhé kolo přijímacího řízení


První kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2023 – učební obory

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 23_41_M01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 26_41_M01 Elektrotechnika – mechatronika

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 26_41_L01 Mechanik elektrotechnik – robotika

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 23_45_L01 Mechanik seřizovač – CNC

Poučení pro uchazeče


Kritéria pro uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Podle výsledků bodového hodnocení jednotlivých kritérií uchazečů bude stanoveno ředitelem školy pořadí uchazečů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze pro daný obor vzdělání přijmout, rozhoduje jejich pořadí. Při rovnosti celkem dosažených bodů bude upřednostněn uchazeč podle pomocných kritérií v následujícím pořadí: celkový výsledek z jednotné zkoušky, předmětový průměr (z vybraných předmětů) ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. Podkladem pro stanovení kritérií je § 60 d zákona č. 561/2004 Sb. Jednotná zkouška je stanovena pouze pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, a to formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku zajišťuje organizace CERMAT.

V případě naplněnosti oboru je možné po dohodě se zákonným zástupcem uchazeče nastoupit ve druhém kole přijímacího řízení do oboru, který není na škole naplněn.

Předpokládané počty žáků

Přehled kritérií

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Informace pro ukrajinské uchazeče o studium

Pohovor k ověření znalostí českého jazyka pro uchazeče z UK proběhne dne 18. 4. 2023 od 13:00 v Aule školy. Toto ověření znalostí je nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu. 


Zdravotní způsobilost uchazečů o studium

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění před konáním přijímacího řízení.

Uchazeči se specifickými poruchami učení mají nárok v přijímacích zkouškách na prodloužení času jednotlivých testů. Pro uznání nároku prodloužení času zkoušek je nutné doložit k přihlášce kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny ze základní školy.

Termíny

Přijímací řízení pro všechny vyučované obory se koná ve dvou termínech:

1. termín: 13. dubna 2023

2. termín: 14. dubna 2023

Zpřístupnění výsledků 1. kola učebních oborů bude 22. 04. 2023.

Zpřístupnění výsledků 1. kola maturitních oborů bude 28. 04. 2023 v 15:00.                               

Zápisové lístky odevzdávejte do 10 dnů od zpřístupnění výsledků na sekretariát školy.

Přijímací zkoušky

Přihlášky

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky.

Žádáme o uvedení telefonického kontaktu v přihlášce ke vzdělávání přímo na uchazeče nebo na zákonného zástupce a emailový kontakt pro operativní komunikaci.

Přihlášku lze také odevzdat osobně v sekretariátu školy ve IV. patře č. dveří 403.

„Přihláška ke vzdělávání-studiu ve střední škole, forma vzdělávání – denní“ (tiskopis SEVT).

Formulář přihlášky

Přihláška ke studiu je zaregistrována pod číslem jednacím a zařazena podle oboru vzdělávání pro přijímací řízení. Každý uchazeč obdrží písemnou zprávu o registraci přihlášky s číslem jednacím a dalšími informacemi k přijímacímu řízení. Dopis bude odeslán běžnou poštou na kontaktní adresu uchazeče dle údajů, uvedených v přihlášce.


Informace k vyplňování přihlášek do oborů 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (dvojoborů L+H)

Informace ke stažení


Výsledky přijímacího řízení

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení Cermatem, na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Zákonný zástupce po předchozí domluvě může nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Úmysl vzdělávat se na naší škole musí přijatý uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V případě potřeby kontaktujte personálním oddělení žáků: paní Jana Holubová nebo Jitka Kočová, tel. 483 359 222, personalni.zaci[zavinac]spstjbc.cz


Další informace:

Cermat