Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou jsou zveřejněny v tomto článku >>

Veškeré uvedené informace jsou nahrazeny nově vydaným zákone č. 135/2020 a dochází tak k úpravě termínů. Více informací ZDE >>Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium – přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí pro školní rok 2020/2021)

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde, dále na stránkách MŠMT a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V souladu s ustanovením §60, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění zákona
č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (o podrobnostech k organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) zveřejňuje ředitel školy informace k přijímacímu řízení na Střední průmyslové škole technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020.


Kritéria pro uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Podle výsledků bodového hodnocení jednotlivých kritérií uchazečů bude stanoveno ředitelem školy pořadí uchazečů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze pro daný obor vzdělání přijmout, rozhoduje jejich pořadí. Při rovnosti celkem dosažených bodů bude upřednostněn uchazeč podle pomocných kritérií v následujícím pořadí: ZPS, celkový výsledek z jednotné zkoušky, předmětový průměr v pololetí 9. třídy. Podkladem pro stanovení kritérií je § 60 d zákona č. 561/2004 Sb. Jednotná zkouška je stanovena pouze pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, a to formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku zajišťuje organizace CERMAT.

V případě naplněnosti oboru je možné po dohodě se zákonným zástupcem uchazeče nastoupit ve druhém kole přijímacího řízení do oboru, který není na škole naplněn.


Zdravotní způsobilost uchazečů o studium

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění před konáním přijímacího řízení.

Uchazeči se specifickými poruchami učení mají nárok v přijímacích zkouškách na prodloužení času jednotlivých testů. Pro uznání nároku prodloužení času zkoušek je nutné doložit k přihlášce kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny ze základní školy.

Termíny

Přijímací řízení pro všechny vyučované obory se koná ve dvou termínech:

1. termín: 14. dubna 2020

2. termín: 15. dubna 2020


Přijímací zkoušky

Přihlášky

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky.

Uchazeči jsou povinni předat na předepsaném tiskopisu správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března resp. 2. března 2020. Pokud se uchazeč hlásí do čtyřletého denního studia z jiné střední školy nebo odjinud než ze základní školy, k přihlášce doloží ověřené kopie vysvědčení 9. třídy základní školy a doklad o ukončení jiné střední školy.

Žádáme o uvedení telefonického kontaktu v přihlášce ke vzdělávání přímo na uchazeče nebo na zákonného zástupce a emailový kontakt pro operativní komunikaci.

Přihlášku lze také odevzdat osobně v sekretariátu školy ve IV. patře č. dveří 403.

Formulář přihlášky obdržíte na své základní škole.

Přihláška ke studiu je zaregistrována pod číslem jednacím a zařazena podle oboru vzdělávání pro přijímací řízení. Každý uchazeč obdrží písemnou zprávu o registraci přihlášky s číslem jednacím a dalšími informacemi k přijímacímu řízení. Dopis bude odeslán běžnou poštou na kontaktní adresu uchazeče dle údajů, uvedených v přihlášce.

Termíny pro jednotné přijímací zkoušky – Testy CERMAT se konají 14. 4. a 15. 4. 2020. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek.
Uchazeč do učebního oboru jednotnou přijímací zkoušku nekoná.Předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

NÁZEV OBORU VZDĚLÁVÁNÍ (DLE ŠVP)POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, denní forma 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM60
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)30
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC)24
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik24
Tříleté obory zakončené výučním listem, denní forma 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)30
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)30
23-56-H/01 Obráběč kovů30
23-52-H/01 Nástrojař30
26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud30
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud30


Výsledky přijímacího řízení

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení Cermatem, na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Termín pro možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním bude upřesněn vzhledem k termínu zveřejnění výsledků Cermatem.

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


Odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Pro odvolání použijte vzor odvolání  

Další informace na personálním oddělení žáků: paní Jana Holubová tel. 483 359 222 personalni.zaci[zavinac]spstjbc.cz
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.