Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení 2021 – učební obory najdete ZDE

Výsledky příjímacího řízení 2021 – maturitní obory najdete ZDE

Informace pro uchazeče o studium – testování před přijímacím řízením

Před přijímacím řízením je nutné, aby uchazeč o studium podstoupil test. Veškeré informace Vám předá Vaše základní škola. Testování provádí ZŠ.


Změna v mimořádného opatření – žáci nemusí mít na přijímací zkoušku respirátor FFP2 (celé znění níže)

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium – přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022)

V souladu s ustanovením §60, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění (o podrobnostech k organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) zveřejňuje ředitel školy informace k přijímacímu řízení na Střední průmyslové škole technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021.


Kritéria pro uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Podle výsledků bodového hodnocení jednotlivých kritérií uchazečů bude stanoveno ředitelem školy pořadí uchazečů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze pro daný obor vzdělání přijmout, rozhoduje jejich pořadí. Při rovnosti celkem dosažených bodů bude upřednostněn uchazeč podle pomocných kritérií v následujícím pořadí: celkový výsledek z jednotné zkoušky, předmětový průměr v 1. pololetí 9. třídy. Podkladem pro stanovení kritérií je § 60 d zákona č. 561/2004 Sb. Jednotná zkouška je stanovena pouze pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, a to formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku zajišťuje organizace CERMAT.

Ředitel školy si výslovně vyhrazuje právo na zrušení Jednotné přijímací zkoušky podle článku IV. opatření obecné povahy.

V přijímacím řízení nebude hodnoceno hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (dle vyhlášky č. 233/2020 Sb. v platném znění).

V případě naplněnosti oboru je možné po dohodě se zákonným zástupcem uchazeče nastoupit ve druhém kole přijímacího řízení do oboru, který není na škole naplněn.


Zdravotní způsobilost uchazečů o studium

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění před konáním přijímacího řízení.

Uchazeči se specifickými poruchami učení mají nárok v přijímacích zkouškách na prodloužení času jednotlivých testů. Pro uznání nároku prodloužení času zkoušek je nutné doložit k přihlášce kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny ze základní školy.

Termíny

Přijímací řízení pro všechny vyučované obory se koná ve dvou termínech:

1. termín: 3. května 2021

2. termín: 4. května 2021


Přijímací zkoušky

Přihlášky

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky.

Uchazeči jsou povinni předat na předepsaném tiskopisu správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2021. Pokud se uchazeč hlásí do čtyřletého denního studia z jiné střední školy nebo odjinud než ze základní školy, k přihlášce doloží ověřené kopie vysvědčení 9. třídy základní školy a doklad o ukončení jiné střední školy.

Žádáme o uvedení telefonického kontaktu v přihlášce ke vzdělávání přímo na uchazeče nebo na zákonného zástupce a emailový kontakt pro operativní komunikaci.

Přihlášku lze také odevzdat osobně v sekretariátu školy ve IV. patře č. dveří 403.


„Přihláška ke vzdělávání-studiu ve střední škole, forma vzdělávání – denní“ (tiskopis SEVT).


Přihláška ke studiu je zaregistrována pod číslem jednacím a zařazena podle oboru vzdělávání pro přijímací řízení. Každý uchazeč obdrží písemnou zprávu o registraci přihlášky s číslem jednacím a dalšími informacemi k přijímacímu řízení. Dopis bude odeslán běžnou poštou na kontaktní adresu uchazeče dle údajů, uvedených v přihlášce.Předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022

NÁZEV OBORU VZDĚLÁVÁNÍ (DLE ŠVP)POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, denní forma 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM60
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)30
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC)24
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik24
Tříleté obory zakončené výučním listem, denní forma 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)30
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)30
23-56-H/01 Obráběč kovů30
23-52-H/01 Nástrojař30
26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud30
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud30


Výsledky přijímacího řízení

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení Cermatem, na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Zákonný zástupce po předchozí domluvě může nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Úmysl vzdělávat se na naší škole musí přijatý uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V případě potřeby kontaktujte personálním oddělení žáků: paní Jana Holubová tel. 483 359 222 personalni.zaci[zavinac]spstjbc.cz


Další informace:

Jednotná přijímací zkouška

Přijímání na střední školy ve školním roce 2020/2021 – MŠMT

Doporučení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.