Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení:

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do následujících oborů středního vzdělání:

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijímaných žáků
2341M01Strojírenství10 žáků
2641M01Elektrotechnika – mechatronika8 žáků
2345L01Mechanik seřizovač CNC (doplňující obor Obráběč kovů)10 žáků
2351H01Strojní mechanik – zámečník6 žáků
2352H01Nástrojař8 žáků
2356H01Obráběč kovů9 žáků

Termín pro podání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do prvního kola, ovšem přihláška do druhého kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.

Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v prvním kole.

Řádný termín školní přijímací zkoušky pro uchazeče do učebních oborů, kteří ji nekonali v prvním kole a všechny uchazeče z UK, proběhne formou pohovoru dne 11. 6. 2024 od 13:00. Tato zkouška se netýká uchazečů do maturitních oborů.

První kolo přijímacího řízení:

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do následujících oborů středního vzdělání:

Kód oboruNázev oboruPředpokládaný počet přijímaných žáků
2341M01Strojírenství30 žáků
2641M01Elektrotechnika30 žáků
2345L01Mechanik seřizovač CNC         (doplňující obor Obráběč kovů)24 žáků
2641L01Mechanik elektrotechnik – robotika (doplňující obor Elektrikář)24 žáků
2351H01Strojní mechanik10 žáků
2352H01Nástrojař10 žáků
2356H01Obráběč kovů10 žáků
2368H01Mechanik opravář motorových vozidel24 žáků
2651H01Elektrikář slaboproud15 žáků
2651H02Elektrikář silnoproud15 žáků

Pro první kolo přijímacího řízení stanovil ředitel školy následující kritéria:

Ve školním roce 23/24 lze podat až 3 přihlášky do různých oborů od 01. 02. do 20. 02. 2024.

Přihlášku lze podat jedním ze tří způsobů elektronicky, vytištěním formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis). K přihlášce je nutné doložit požadované přílohy (stačí doložit prosté kopie, při pochybnosti může SŠ požadovat předložení originálu).

Po 20. únoru již není možné změnit prioritizaci škol.

Podrobnosti ke třem způsobům podávání přihlášky naleznete zde.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
Skládají se z didaktických testů z matematiky a českého jazyka. Všichni žáci mají 2 pokusy, lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 školy v přihlášce. Místo konání JPZ  bude určeno spádovostí bydliště žáka a blízkosti střední školy.

Zdravotní způsobilost uchazečů o studium
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti. Formulář lékařského posudku lze stáhnout zde:

SPUO
Uchazeči se specifickými poruchami učení mají nárok v přijímacích zkouškách na prodloužení času jednotlivých testů. Pro uznání nároku prodloužení času zkoušek je nutné doložit k přihlášce kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny ze základní školy.

Pro uchazeče UK:
Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základní vzdělání. Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 jsou upraveny podmínky přijímacího řízení konaného pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. Úprava podmínek platí pro ukrajinské žáky, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola
u uchazeče ověří rozhovorem.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání

Přijímací pohovor pro 3 leté obory vzdělání

 • 15 dubna 2024  (pro uchazeče, kteří nekonají JPZ)
 • 17 dubna 2024  (pro uchazeče, kteří konali JPZ)

Náhradní termín pohovorů ( učební obory)

 • 25. dubna 2024

Účastníci řízení nebo zástupci účastníka řízení, mají právo nahlížet u správního orgánu do spisu.

 • 13. května 2024 – možnost nahlížení do spisu

Zveřejnění výsledků

 • školy zveřejní výsledky přijímacího řízení 15. 5. na veřejně přístupném místě ve škole a volitelně i na svých internetových stránkách, výsledky budou i v systému DiPSy
 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí ke vzdělávání za oznámená
 • uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání, tím mu ale nevzniká právo na přijetí do jiných oborů v daném kole PŘ. V daném kole už nemůže být nikam přijat. Uvolněné místo může být obsazeno až v dalším kole PŘ. Vzdát se může nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v 2. kole
 • do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků PŘ lze podat odvolání
 • uchazeč se může odvolat proti výsledku PŘ pokud se domnívá, že neprobíhalo správně
 • odvolání bez důvodu bude zamítnuto, i když se ve škole uvolní místo vzdáním se práva na přijetí

Nejčastější dotazy.


Zdravotní způsobilost uchazečů o studium

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění před konáním přijímacího řízení.

Uchazeči se specifickými poruchami učení mají nárok v přijímacích zkouškách na prodloužení času jednotlivých testů. Pro uznání nároku prodloužení času zkoušek je nutné doložit k přihlášce kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny ze základní školy.

Maturitní čtyřleté oborySeznam zdravotních omezení (viz příloha tabulky)
23-41-M/01Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM28
26-41-M/01Elektrotechnika – mechatronika3, 9a, 22
23-45-L/01Mechanik seřizovač – CNC1, 3, 7a, 19
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik – robotika3, 22
Učební tříleté oborySeznam zdravotních omezení (viz příloha tabulky)
23-51-H/01Strojní mechanik – zámečník1, 3, 7a, 19
23-52-H/01Nástrojař1, 3, 5, 7a, 19
23-56-H/01Obráběč kovů1, 3, 5, 7a, 9a, 19
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik1, 3, 7a, 9a, 19
26-51-H/01Elektrikář3, 19, 22
26-51-H/02Elektrikář – silnoproud3, 19, 22

V případě potřeby kontaktujte personálním oddělení žáků: paní Jana Holubová nebo Jitka Kočová, tel. 483 359 222, personalni.zaci[zavinac]spstjbc.cz

Cermat