Přijímací řízení pro rok 2017/2018

Přijímací řízení pro všechny vyučované obory se koná ve dvou termínech:

1. termín: 12. 4. 2017
2. termín: 19. 4. 2017

Ředitel školy SPŠT vyhlašuje termíny prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro přijímání žáků do prvních ročníků školního roku 2017/2018

Informace pro uchazeče o studium – přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

V souladu s ustanovením §60, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (o podrobnostech k organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) zveřejňujeme informace k přijímacímu řízení na Střední průmyslové škole technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018.

Kritéria pro uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Podle výsledků bodového hodnocení jednotlivých kritérií uchazečů bude stanoveno ředitelem školy pořadí uchazečů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze pro daný obor vzdělání přijmout, rozhoduje jejich pořadí. Při rovnosti celkem dosažených bodů bude upřednostněn uchazeč podle pomocných kritérií v následujícím pořadí: ZPS, celkový výsledek z jednotné zkoušky, předmětový průměr v pololetí 9. třídy. Podkladem pro stanovení kritérií je § 60 d zákona č. 561/2004 Sb. Podmínkou pro všechny obory je znalost českého jazyka na komunikační úrovni (pro cizince). Jednotná zkouška je stanovena pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, a to formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

V případě naplněnosti oboru je možné po dohodě se zákonným zástupcem uchazeče nastoupit ve druhém kole přijímacího řízení do oboru, který není na škole naplněn.

Přehled kritérií >>

Zdravotní způsobilost uchazečů o studium

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění před konáním přijímacího řízení.

TERMÍNY

Přihlášky
Uchazeči jsou povinni předat na předepsaném tiskopisu správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2017.
Pokud se uchazeč hlásí do čtyřletého denního studia z jiné střední školy nebo odjinud než ze základní školy, k přihlášce doloží ověřené kopie vysvědčení 9. třídy základní školy a doklad o ukončení jiné střední školy. Uchazeč hlásící se do dvouletého nástavbového studia odjinud (ze zaměstnání, domácnosti, atd.) doloží k přihlášce ověřenou kopii vysvědčení z 3. ročníku učebního oboru denní formy vzdělávání a ověřenou kopii výučního listu učebního oboru denní formy vzdělávání.
„Přihláška ke vzdělávání-studiu ve střední škole, forma vzdělávání - denní“ (tiskopis SEVT). Formulář přihlášky možno získat zde.
„Přihláška ke vzdělávání- studiu – Nástavbové studium ve střední škole, forma vzdělávání – denní“ (tiskopis SEVT). Formulář přihlášky možno získat zde.

Přihlášku lze také odevzdat osobně v sekretariátu školy ve IV. patře č. dveří 403.

Přihláška ke studiu je zaregistrována pod číslem jednacím a zařazena podle oboru vzdělávání pro přijímací řízení. Každý uchazeč obdrží písemnou zprávu o registraci přihlášky s číslem jednacím a dalšími informacemi k přijímacímu řízení. Dopis bude odeslán běžnou poštou na kontaktní adresu uchazeče dle údajů, uvedených v přihlášce.

Žádáme o uvedení telefonického kontaktu v přihlášce ke vzdělávání přímo na uchazeče nebo na zákonného zástupce a emailový kontakt operativní komunikaci.


Přijímací zkoušky
Termíny pro jednotné přijímací zkoušky – Testy CERMAT se konají 12. 4. a 19. 4. 2017.
Více informací na http://www.edulk.cz Předpokládané počty přijímaných uchazečů
pro školní rok 2017/2018

Název oboru vzdělání (dle ŠVP)

Počet přijímaných žáků

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, denní forma

 

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

60

26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

30

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC)

24

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

24

Tříleté obory zakončené výučním listem, denní forma

 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

30

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

30

23-56-H/01 Obráběč kovů

30

23-52-H/01 Nástrojař

30

26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud

30

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

30

Nástavbový obor – dvouletý, denní forma

 

23-45-L/51 Mechanik seřizovač

30

Nástavbový obor – tříletý, dálková forma

 

23-45-L/51 Mechanik seřizovač

30

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení Cermatem, na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání proti nepřijetí
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Více informací paní Jana Holubová  tel. 483 359 222

Oficiální zdroje:

 webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

   webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

   facebookový profil Jednotné přijímačky

   Informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání