logo projektu

 

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy:

CZ.1.07

Číslo oblasti podpory:

7.1.3

Název oblasti podpory:

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název podoblasti podpory:

 

Číslo podoblasti podpory:

 

Číslo výzvy:

51

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3

Název projektu:

Vzdělávání dotykem

Předpokládané datum zahájení:

01. 09. 2014

Předpokládané datum ukončení:

31. 07. 2015

Předpokládaná doba trvání  v měsících:

11

Celkové způsobilé náklady projektu:

48 614 371,96

Rozpočet projektu celkem:

48 614 371,96

 
Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj minimálně 700 pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol ze 42 základních a 8 středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Regionálně je projekt cílen převážně na kraj Liberecký a dále na kraje s ním sousedící (tj. na kraj Ústecký a Středočeský). V projektu budou realizovány tři oblasti vzdělávacích aktivit, jejichž obsah byl složen na základě analýzy potřebnosti zapojených škol.   

Hlavní cíle projektu jsou následující:        

•    efektivní využití stávajících hardwarových a softwarových prostředků na partnerských školách, které jsou v mnoha případech ICT technikou vybaveny vcelku dostatečně, ale její využívání pedagogy není plnohodnotné
•    mentoring a vzdělávání pedagogů za účelem zlepšení integrace ICT nástrojů do výuky
•    pořízení nových mobilních (dotykových) zařízení pro každou partnerskou školu v počtu dle jejich zapojených pedagogů


Kurzy pro pedagogy v rámci aktivity B1

 Word 2010  Excel 2010  PowerPoint 2010

Realizace

 Word 2010  Excel 2010  PowerPoint 2010

Hodnocení

 Word 2010  Excel 2010  PowerPoint 2010

 

Kurzy pro pedagogy v rámci aktivity B2

E-learning

Realizace

E-learning

Hodnocení

E-learning

 

Kurzy pro pedagogy v rámci aktivity B3

Netradiční formy
MAT
Didaktika
CJL
Didaktika
ANJ
Didaktika
NEJ
Didaktika
odborných předmětů

 

 

Realizace

Netradiční formy
MAT
Didaktika
CJL
Didaktika
ANJ
Didaktika
NEJ
Didaktika
odborných předmětů

 

Hodnocení

Netradiční formy
MAT
Didaktika
CJL
Didaktika
ANJ
Didaktika
NEJ
Didaktika
odborných předmětů